Reklamačný poriadok / Odstúpenie od zmluvy

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný protokol


V prípade, ak zákazník zistí chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistenú chybu treba čo najskôr oznámiť e-mailom ( topmineral@topmineral.sk ) alebo telefonicky na uvedené kontakty.

Pri  reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe  a reklamácia by mala obsahovať nasledovné údaje:

- meno zákazníka, adresu a tel.číslo

- názov a typ tovaru ktorý reklamujete

- dátum nákupu, číslo faktúry

- dôvod reklamácie (popis vady, prípadne poškodenia)

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný nepoužitý tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Ak uvedené náležitosti nebudú v poriadku, reklamácia nebude uznaná a tým pádom zaniká právo na vrátenie peňazí..

Dodávateľ sa zaväzuje previesť vybavenie reklamácie (záručnej opravy) do 30-tich pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru a písomného uplatnenia reklamácie.

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe. Reklamačný protokol :

 

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – vrátenie tovaru. 

Fomulár vrátenia tovaru 


Spotrebiteľ  má v súlade so zákonom  o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.)  právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne je povinný dodať a odovzdať predajcovi:

* nepoškodený tovar,

* bez známok užívania alebo opotrebovania,

* pokiaľ možno v pôvodnom , nepoškodenom obale so všetkým príslušenstvom, vrátane záručného      listu, návodu na používanie, faktúry a s vypleným FOMULÁROM , a to všetko v uvedenej lehote (odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr v posledný deň 14 denné lehoty).

Predávajúci po obdržaní vráteného tovaru, vráti spotrebiteľovi späť zodpovedajúcu sumu, a to bezodkladne od odstúpenia od kúpnej zmluvy a to len bankovým prevodom, podľa všeobecného ustanovenia občianskeho zákonníka § 561.  Ak možno záväzok splniť viacerými spôsobmi, má právo voľby dlžník, ak nebolo dohodnuté inak. Od vykonanej voľby však nemožno odstúpiť." Predávajúci je oprávnený vrátenú sumu ponížiť o prípadne skutočne vynaložené náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vrátením tovaru. V takom prípade takéto skutočne vynaložené náklady je schopný spotrebiteľovi doložiť. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru .

Zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov - http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 Prepravné náklady pri vrátení tovaru, prípadne výmeny tovaru si zákazník hradí sám. Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý !!! Vrátenie tovaru nám ohláste vopred telefonicky.

Tovar na vrátenie nám zasielajte na adresu:

Henrieta Solčányová 

Šafárika 17,

927 01 Šaľa

Copyright 2017 - 2020 © TOPMINERAL