Ochrana osobných údajov

Úvod Obchodné podmienkyOchrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov - Dňa 25.05.2018 sa začala uplatňovať nová legislatívna v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenie (EÚ) 2016/679 a zákon č. 18/2018 Z. z. V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka. 
Ochrana osobných údajov
1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA 
1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť : Henrieta Solčányová JS-SPORT, P.J.Šafárika 378/17, 927 01 ŠAĽA, Slovenská republika, identifikačné číslo 50065211, zapísaná v obchodnom registri Okresného úradu v Šali číslo živn. registra.: 450-13232 (ćalej len "správca"). 
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: Adresa pre doručenie: Henrieta Solčányová JS-SPORT, P.J.Šafárika 378/17, 927 01 ŠAĽA, Slovenská republika 1.3. Adresa elektronickej pošty: topmineral@topmineral.sk, mobilný telefón: +421 907 500652 1.4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov 
2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie"). 
3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie a spracovanie daňových dokladov /faktúr/ za účelom kúpy tovaru, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe. 
3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania). 
5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:
5.2. All4Net, s.r.o.Karpatske nam. 10831 06 - Bratislava (SK) (prevádzkovateľ eshopového systému Atomer), 
5.3. Geis Parcel SK, s.r.o Trňanská 6, 96 001 Zvolen , Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 21503/S 
5.4. Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S 
5.5. ProCursus s.r.o., Kráľovská 828/2, 927 01 Šaľa 
6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV 
6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať prostredníctvom emailového kontaktu /topmineral@topmineral.sk /
6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu /Úrad na ochranu osobných údajov/ https://dataprotection.gov.sk/uoou/
6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 24.05.2018

Copyright 2017 - 2022 © TOPMINERAL